Μπαταρίες αυτοκινήτων & μοτοσυκλετών

9/9

Συμβουλές για την φόρτιση μπαταριών

13/03/2018
Batteries Automoto

Συμβουλές για την φόρτιση μπαταριών

Ο χώρος στον οποίο θα φορτίσετε την μπαταρία, πρέπει να έχει καλό εξαερισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες συσκευές φόρτισης συνεχούς ρεύματος.
Συνδέετε το θετικό πόλο της μπαταρίας με τη θετική έξοδο της συσκευής φόρτισης και
ακολουθείτε την ίδια διαδικασία και για την αρνητική έξοδο.

Συνδέετε την μπαταρία, ενεργοποιείτε τη συσκευή φόρτισης και την απενεργοποιείτε
μετά το τέλος της φόρτισης. Προτεινόμενο ρεύμα φόρτισης: 1/10 Ampere
της χωρητικότητας της μπαταρίας (Ah). Όταν η θερμοκρασία του οξέος ξεπεράσει
τους 55 °C, διακόπτετε τη διαδικασία φόρτισης.

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όταν η πυκνότητα οξέος και η τάση φόρτισης δεν αυξάνονται πλέον μέσα σε δύο ώρες.Όταν η τάση χωρίς φορτίο είναι χαμηλότερη από 12,5
V, η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί. Προτείνεται ρεύμα φόρτισης ύψους 1/10 της ονομαστικής χωρητικότητας (π.χ. 8 A, όταν η ονομαστική χωρητικότητα είναι80 Ah). Ο χρόνος επαναφόρτισης εξαρτάται από την περαιτέρω χρήση. Εάν η μπαταρία θα τοποθετηθεί αμέσως μετά στο όχημα, τότε συνήθως αρκεί μια σύντομη φόρτιση που θα επιτρέπει την εκκίνηση του οχήματος (αντιστοιχεί σε τάση χωρίς φορτίο περ. 12,2 V - 12,5 V, όταν η μέτρηση γίνει περ.1 ώρα μετά το τέλος της φόρτισης). Εάν η μπαταρία θα ξανααποθηκευτεί, τότε πρέπει να γίνει πλήρης φόρτιση. Μία μπαταρία 44 Ah με τάση χωρίς φορτίο 12,45 V, φορτίζεται με το προτεινόμενο ρεύμα φόρτισης = 1/10 της ονομαστικής χωρητικότητας = 4,4 A σε περ. 2,7 h για περ. 100 %φόρτιση (τάση χωρίς φορτίο Uo = 12,8 V). Ο χρόνος φόρτισης μέχρι το τέλος της φόρτισης αντιστάθμισης μειώνεται αναλόγως, όταν η συσκευή φόρτισης είναι σε θέση να παρέχει υψηλότερη ένταση ρεύματος (π.χ. διπλή ένταση ρεύματος 8,8 A = 1,35 h).

Η υπερφόρτιση προκαλεί μόνιμη βλάβη στην μπαταρία και πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται.
Μετά τη φόρτιση πρέπει να μετρηθεί οπωσδήποτε η τάση χωρίς φορτίο. Η μέτρηση μπορεί να γίνει, αφού περάσει τουλάχιστον 1 ώρα από τη λήξη της φόρτισης.