0 Your Καλάθι

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του automotobatteries.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο automotobatteries.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προσωπικά Δεδομένα

Το automotobatteries.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo automotobatteries.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Το automotobatteries.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To automotobatteries.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το automotobatteries.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο automotobatteries.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Automotoshine™Single Shareholder ltd. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Εγγυηση χαμηλότερης τιμής

Η εταιρεία με την επωνυμία AUTOMOTOSHINE LTD  που εδρεύει στο Νέο Κόσμο Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης  αριθμός 100, με., με Α.Φ.Μ.: 998401117 της Δ.Ο.Υ.ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει στους πελάτες του ηλεκτρονικού της καταστήματος www. automotobatteries.gr (εφεξής το «automotobatteries.gr») τη δυνατότητα επιστροφής (με την μορφή ηλεκτρονικού κουπονιού δυνάμενου να χρησιμοποιηθεί σε επόμενη αγορά αποκλειστικά από το automotobatteries.gr) της χρηματικής διαφοράς που έχουν πληρώσει, αν μετά από ηλεκτρονική (online) αγορά οποιασδήποτε είδους(εφεξής το «Προϊόν») από το www. automotobatteries.gr εντοπίσουν στον ανταγωνισμό το ίδιο Προϊόν (μάρκα, μοντέλο, τύπος) σε φθηνότερη τιμή από το www. automotobatteries.gr, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1. Για να είναι έγκυρη η απαίτηση του πελάτη, θα πρέπει κατά την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος από το www. automotobatteries.gr το ίδιο Πρoϊoν (ήτοι ίδια μάρκα-μοντέλο-τύπος) να εμφανίζεται στον ανταγωνισμό σε απόθεμα και σε χαμηλότερη τιμή από την προσφερόμενη από το automotobatteries.gr τιμή. Το χρονικό σημείο της τυχόν διαφοράς στην τιμή εντοπίζεται κατά τον χρόνο της αυτόματης αποστολής από την Εταιρεία της επιβεβαίωσης της λήψης της ηλεκτρονικής παραγγελίας του πελάτη και ενεργοποιείται εφόσον η Εταιρεία αποδεχθεί την παραγγελία του πελάτη κατόπιν.

2. Ως «ανταγωνισμός» νοείται ο εκάστοτε ανταγωνιστής που διαθέτει ηλεκτρονικό (online) κατάστημα και τουλάχιστον 1 φυσικό καταστήματα πώλησης μόνο μπαταριών όχι άλλων ειδών (ως τέτοια δε, δεν νοούνται τα «pick-up points» ( σημεία παραλαβής ) τα οποία ρητά εξαιρούνται), και επιπλέον εδρεύει εντός Ελλάδας. Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

3. Η σύγκριση τιμών θα πρέπει να αφορά ακριβώς το ίδιο Προϊόν και όχι παραπλήσιο. Τυχόν πρόσθετες δωρεάν παροχές υπηρεσιών ή/και προϊόντων μαζί με το συγκρινόμενο Προϊόν δεν καλύπτονται και δεν υπολογίζονται στα πλαίσια της παρούσας Εγγύησης Χαμηλότερης Τιμής. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο, διαθέσιμο και ότι η χαμηλότερη τιμή αυτού θα πρέπει να αφορά την ακριβή τιμή διάθεσής του και όχι την τιμή που τυχόν θα προσφέρεται στον καταναλωτή από εξάρτηση της αγοράς του με ειδικές προσφορές, ενέργειες προνόμια ή εκπτώσεις.

4. Η επιστροφή της χρηματικής διαφοράς με την μορφή του ως άνω ηλεκτρονικού κουπονιού ισχύει για την τελική λιανική τιμή του Προϊόντος, και προϋποθέτει την πλήρη εξόφληση από τον πελάτη της αξίας του Προϊόντος με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, και σε κάθε περίπτωση όχι με δόσεις. Στην τελική λιανική τιμή θα πρέπει να υπολογίζονται πάσης φύσεως φόροι, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα μεταφοράς, συναρμολόγησης κλπ.).

5. Διαδικασία επιστροφής χρηματικής διαφοράς:

5.1. Ο πελάτης θα πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@automotobatteries.gr και εντός αποκλειστικά μια (1) ώρας από την επιβεβαίωση της λήψης της ηλεκτρονικής παραγγελίας από την Εταιρεία, σχετική ανάρτηση στο διαδίκτυο (link ή άλλο στοιχείο), από όπου να αποδεικνύεται ότι το ίδιο ακριβώς Προϊόν προσφέρονταν σε χαμηλότερη τιμή στον ανταγωνισμό κατά τον χρόνο υποβολής της παραγγελίας στο automotobatteries.gr καθώς και να αναφέρει τον αριθμό της παραγγελίας του από το automotobatteries.gr

5.2. Εφόσον διαπιστωθεί από την Εταιρεία, ότι συντρέχουν οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το 100% της χρηματικής διαφοράς, όπως αυτή προκύπτει από την τιμή διάθεσης του προϊόντος στο automotobatteries.gr σε σχέση με τη διαπιστωθείσα στον ανταγωνισμό χαμηλότερη τιμή, δια της παραχώρησης στον πελάτη ηλεκτρονικού κουπονιού ίσης με την χρηματική διαφορά αξίας για χρήση κατά μελλοντική αγορά οποιουδήποτε προϊόντος από το automotobatteries.gr

6. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ» Automotobatteries.gr

Η παρούσα Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν η χαμηλότερη τιμή αφορά τιμολόγηση κάτω του κόστους αυτών, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο νόμο και στη νομολογία,

β) εάν η χαμηλότερη τιμή δεν είναι τιμή λιανικής πώλησης,

γ) αν η χαμηλότερη τιμή αφορά την πώληση του ιδίου προϊόντος μεταχειρισμένου και όχι καινούργιου, παλιό stock.

δ) αν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει σε περίοδο εκπτώσεων ή αφορά σε εκθεσιακά Προϊόντα, σε Προϊόντα που αποτελούν μέρος πακέτου προσφοράς, ή σε Προϊόντα που αποκτώνται μέσω ειδικών προνομίων ή/και ειδικών συμφωνιών με τον πελάτη,

ε) εάν η χαμηλότερη τιμή προκύπτει από κατάστημα που εκποιεί εμπορεύματα σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού,

στ) εάν το ανταγωνιστικό κατάστημα είναι σταθερά εκπτωτικό (discount store).

7.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει οποτεδήποτε την παρούσας εμπορική πολιτική της καθώς και να προβεί οποτεδήποτε στις οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις στους παρόντες όρους/προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους/προϋποθέσεις κριθεί άκυρος ή σε κάθε περίπτωση ανεφάρμοστος, αυτό δε θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.

8.Να έχει αναρτημένη γραπτή την εγγύηση  καθώς και τους ορούς κάλυψης για το χρονικό διάστημα ανάλογα με το όχημα.